สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

ประชาสัมพันธ์

การรับสมัคร ( รอบรับตรง )

เกณฑ์การพิจารณาการรับนักศึกษา     1. GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.

0 comments

การรับสมัคร ( รอบAdmission )

เกณฑ์การพิจารณาการรับนักศึกษา                         

0 comments

กิจกรรมนักศึกษา/วิชาการ

กิจกรรมบูมพี่บัณฑิต

Share this…FacebookGoogle+TwitterLinkedin

0 comments

สวนดุสิตบริจาคโลหิต ทำความดีถวายแผ่นดิน

Share this…FacebookGoogle+TwitterLinkedin

0 comments

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มสด.จัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทย

0 comments