สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

ประชาสัมพันธ์

การรับสมัคร ( รอบรับตรง )

เกณฑ์การพิจารณาการรับนักศึกษา     1. GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00 2. O – NET  ค่าน้ำหนัก 30% 3. GAT ค่าน้ำหนัก 30% (ความถนัดทั่วไป ) 4. สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณา – บุคลิกภาพ – การสื่อสาร – แฟ้มสะสมงาน สถานที่จัดการเรียนการสอน       มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา  เจ้าหน้าที่ปกครอง (ปลัดอำเภอ ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อื่นๆ  ตำรวจ ทหาร นักพัฒนาชุมชน นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ  เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์กรพัฒนาเอกชน เปิดรับสมัครวันที่ : 9 – 13 พฤษภาคม

0 comments

การรับสมัคร ( รอบAdmission )

เกณฑ์การพิจารณาการรับนักศึกษา                                               1. GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00 ค่าน้ำหนัก 20 % 2. O-NET ค่าน้ำหนัก 30 % 3. GAT ค่าน้ำหนัก 50 % (ความถนัดทั่วไป) 4. สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณา 4.1 บุคลิกภาพ 4.2 การสื่อสาร 4.3 แฟ้มสะสมงาน สถานที่จัดการเรียนการสอน      มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

0 comments

กิจกรรมนักศึกษา/วิชาการ

กิจกรรมบูมพี่บัณฑิต

Share this…FacebookGoogle+TwitterLinkedin

0 comments

สวนดุสิตบริจาคโลหิต ทำความดีถวายแผ่นดิน

Share this…FacebookGoogle+TwitterLinkedin

0 comments

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มสด.จัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิด “โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต” โดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้แสดงเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ร่วมเป็นเครือข่ายกับ สำนักงาน ป.ป.ช. มูลนิธิต่อต้านการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ รวมพลังต่อต้านการทุจริต บริเวณโดยรอบ ตลาดศรีย่าน ชุมชนสวนอ้อย โดยมี ผู้บริหาร บุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษา ตลอดจนคนในชุมชนร่วมเดินรณรงค์ และ ได้รับเกียรติจาก พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ เลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ” เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ผ่านมา Share this…FacebookGoogle+TwitterLinkedin

0 comments