ธันวาคม 8, 2022

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

      มุ่งผลิตบัณฑิตด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายเป็นฐาน และรอบรู้ด้านการเมือง การปกครอง มีทักษะทางวิชาชีพด้านรัฐประศาสนศาสตร์และปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ

ความสำคัญ

      หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นหลักสูตรที่ผลิตกำลังคนให้มีองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในแบบบูรณาการ คือ มีทั้งองค์ความรู้ทางด้านกฎหมาย การเมืองการปกครอง และการบริหารงานภาครัฐ เป็นไปตามกรอบกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 มีความสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการมีทักษะการจัดการและการปฏิบัติงานที่สอดรับกับแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย 11 ด้าน นโยบาย Thailand 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่มีการกำหนดเป้าหมายของการพัฒนา โดยมีระบบเศรษฐกิจบนฐานความรู้ มีนวัตกรรม และดิจิทัล ภาครัฐกระทัดรัด โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ยึดมั่นในหลักธรรมภิบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักนิติรัฐและนิติธรรม เพื่อสร้างความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันในสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีคุณลักษณะเป็นไปตามปรัชญาดังนี้

  1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และพลเมืองที่ดีในสังคม
  2. มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์อย่างมืออาชีพ
  3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม
  4. มีภาวะผู้นำ รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย
  5. มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
  6. มีองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายเป็นฐาน ตลอดจนองค์ความรู้ในด้านการเมืองการปกครอง ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้
  7. มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน โครงการ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล

ตราประจำหลักสูตร