ธันวาคม 8, 2022

โครงการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ด้านโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด ประธานหลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากร ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.30 น. – 16.30 น. ณ ห้อง 302 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น