ธันวาคม 8, 2022

กิจกรรมมัชฌิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รหัส 59

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศ ในวันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อเป็นการติดตามพัฒนาการ การรับฟังแนวทางการพัฒนาตนเอง รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการทำงานร่วมกับอาจารย์เพื่อหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น