ธันวาคม 8, 2022

การประชุมวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 2  โดยได้รับเกียรติจาก

ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำในสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เข้าร่วมประชุม

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ห้องประชุม 307 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น