ธันวาคม 8, 2022

ติดต่อเรา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(บัณฑิตวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ)
145/9 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
เบอร์โทรศัพท์ 02-241-7191-4 ต่อ 4170-1
Fax 02-241-7195  , Email : pasdu_slp@hotmail.com