การรับสมัคร ( รอบAdmission )

สถานที่จัดการเรียนการสอน

     มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1.  เจ้าหน้าที่ปกครอง (ปลัดอำเภอ ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อื่นๆ
  2.  ตำรวจ ทหาร นักพัฒนาชุมชน นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ
  3. เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์กรพัฒนาเอกชน

เปิดรับสมัครวันที่ : 6 – 10 มิถุนายน 2561

  • สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 0 2244 5816

    ข้อมูลเพิ่มเติม