อาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ.ดร.รุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน
ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล
ผศ.ดร.อานุภาพ รักษ์สุวรรณ
ผศ.สมศักดิ์ เจริญพูล
ผศ.ดร.เขมภัทท์ เย็นเปี่ยม
ผศ.ศุภวัฒน์ ปภัสสรากาญจน์
ดร.ดนุสรณ์ กาญจนวงศ์
ผศ.ดร.เอกอนงค์ ศรีสำอางค์
ผศ.ศิริมา สุวรรณศรี
ผศ.มนตรี พานิชยานุวัฒน์