กรรมการบริหารหลักสูตร (ศศ.บ.)

ประธานหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภวัฒน์ ปภัสรากาญจน์ 

กรรมการหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ สรรเสริญ อินทรัตน์

รองศาสตราจารย์ รุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริมา สุวรรณศรี

ผู้ชวยศาสตราจารย์ มนตรี พานิชยานุวัฒน์