กรรมการบริหารหลักสูตร (รป.บ.)

ประธานหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขมภัทท์ เย็นเปี่ยม

กรรมการหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ เจริญพูล

นาย ดนุสรณ์ กาญจนวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานุภาพ รักษ์สุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกอนงค์ ศรีสำอางค์