อาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ.ดร.รุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน
ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล
ผศ.ดร.อานุภาพ รักษ์สุวรรณ
ผศ.สมศักดิ์ เจริญพูล
ผศ.ดร.เขมภัทท์ เย็นเปี่ยม
ผศ.ศุภวัฒน์ ปภัสสรากาญจน์
ดร.ดนุสรณ์ กาญจนวงศ์
ผศ.ดร.เอกอนงค์ ศรีสำอางค์
ผศ.ศิริมา สุวรรณศรี
ผศ.มนตรี พานิชยานุวัฒน์

กรรมการบริหารหลักสูตร (ศศ.บ.)

ประธานหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภวัฒน์ ปภัสรากาญจน์ 

กรรมการหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ สรรเสริญ อินทรัตน์

รองศาสตราจารย์ รุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริมา สุวรรณศรี

ผู้ชวยศาสตราจารย์ มนตรี พานิชยานุวัฒน์

กรรมการบริหารหลักสูตร (รป.บ.)

ประธานหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขมภัทท์ เย็นเปี่ยม

กรรมการหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ เจริญพูล

นาย ดนุสรณ์ กาญจนวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานุภาพ รักษ์สุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกอนงค์ ศรีสำอางค์

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

         สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มีความเป็นพลเมืองที่ดีและมีทักษะทางวิชาชีพที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล มีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นำ และเป็นกำลังแรงงานที่มีศักยภาพสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ ภายใต้สถานการณ์ที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้  ในรูปแบบสหวิทยาการและการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ

ความสำคัญ

        สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศเพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลตามนโยบายแห่งรัฐ ซึ่งหมายรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ถึงปรัชญาการเมือง บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและให้บริการภาครัฐ นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งเน้นแนวคิดและกระบวนการต่างๆ ในการบริหารงานภาครัฐและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างพหุวิทยาการเพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาได้มีความรู้ปัญญาและทักษะในการประกอบวิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและให้บริการของรัฐ ในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นธรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีคุณลักษณะดังนี้

 1. มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพมีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ปรากฏการณ์  ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการปกครองและการบริหารรัฐกิจ ทั้งที่เป็นการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้อย่างมีเหตุผลและมีความคิดริเริ่ม โดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและสังคมโดยรวม
 2. มีศักยภาพและความสามารถในการทำงานที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน มีความสามารถในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการปรับตัวการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 3. มีความสามารถในการนำความรู้ที่ได้จากการวิจัย การสร้างกิจกรรม ในการแลกเปลี่ยนและสังเคราะห์องค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาองค์การและสังคม

ตราประจำหลักสูตร

การรับสมัคร ( รอบรับตรง )

เกณฑ์การพิจารณาการรับนักศึกษา    

1. GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
2. O – NET  ค่าน้ำหนัก 30%
3. GAT ค่าน้ำหนัก 30% (ความถนัดทั่วไป )
4. สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณา
– บุคลิกภาพ
– การสื่อสาร
– แฟ้มสะสมงาน

สถานที่จัดการเรียนการสอน

      มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1.  เจ้าหน้าที่ปกครอง (ปลัดอำเภอ ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อื่นๆ
 2.  ตำรวจ ทหาร นักพัฒนาชุมชน นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ
 3.  เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์กรพัฒนาเอกชน

เปิดรับสมัครวันที่ : 9 – 13 พฤษภาคม 2561

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 0 2244 5816

ข้อมูลเพิ่มเติม

การรับสมัคร ( รอบAdmission )

สถานที่จัดการเรียนการสอน

     มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1.  เจ้าหน้าที่ปกครอง (ปลัดอำเภอ ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อื่นๆ
 2.  ตำรวจ ทหาร นักพัฒนาชุมชน นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ
 3. เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์กรพัฒนาเอกชน

เปิดรับสมัครวันที่ : 6 – 10 มิถุนายน 2561

 • สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 0 2244 5816

  ข้อมูลเพิ่มเติม