ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

         สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มีความเป็นพลเมืองที่ดีและมีทักษะทางวิชาชีพที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล มีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นำ และเป็นกำลังแรงงานที่มีศักยภาพสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ ภายใต้สถานการณ์ที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้  ในรูปแบบสหวิทยาการและการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ

ความสำคัญ

        สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศเพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลตามนโยบายแห่งรัฐ ซึ่งหมายรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ถึงปรัชญาการเมือง บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและให้บริการภาครัฐ นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งเน้นแนวคิดและกระบวนการต่างๆ ในการบริหารงานภาครัฐและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างพหุวิทยาการเพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาได้มีความรู้ปัญญาและทักษะในการประกอบวิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและให้บริการของรัฐ ในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นธรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีคุณลักษณะดังนี้

  1. มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพมีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ปรากฏการณ์  ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการปกครองและการบริหารรัฐกิจ ทั้งที่เป็นการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้อย่างมีเหตุผลและมีความคิดริเริ่ม โดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและสังคมโดยรวม
  2. มีศักยภาพและความสามารถในการทำงานที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน มีความสามารถในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการปรับตัวการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  3. มีความสามารถในการนำความรู้ที่ได้จากการวิจัย การสร้างกิจกรรม ในการแลกเปลี่ยนและสังเคราะห์องค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาองค์การและสังคม

ตราประจำหลักสูตร