อาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ.ดร.รุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน
ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล
ผศ.ดร.อานุภาพ รักษ์สุวรรณ
ผศ.สมศักดิ์ เจริญพูล
ผศ.ดร.เขมภัทท์ เย็นเปี่ยม
ผศ.ศุภวัฒน์ ปภัสสรากาญจน์
ดร.ดนุสรณ์ กาญจนวงศ์
ผศ.ดร.เอกอนงค์ ศรีสำอางค์
ผศ.ศิริมา สุวรรณศรี
ผศ.มนตรี พานิชยานุวัฒน์

กรรมการบริหารหลักสูตร (ศศ.บ.)

ประธานหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภวัฒน์ ปภัสรากาญจน์ 

กรรมการหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ สรรเสริญ อินทรัตน์

รองศาสตราจารย์ รุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริมา สุวรรณศรี

ผู้ชวยศาสตราจารย์ มนตรี พานิชยานุวัฒน์

กรรมการบริหารหลักสูตร (รป.บ.)

ประธานหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขมภัทท์ เย็นเปี่ยม

กรรมการหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ เจริญพูล

นาย ดนุสรณ์ กาญจนวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานุภาพ รักษ์สุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกอนงค์ ศรีสำอางค์