ธันวาคม 8, 2022

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เขมภัทท์ เย็นเปี่ยม

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศิริมา  สุวรรณศรี

 

 

รองศาสตราจารย์
ดร. รุ่งภพ  คงฤทธิ์ระจัน

 

 

รองศาสตราจารย์
ดร. ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อานุภาพ รักษ์สุวรรณ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. เอกอนงค์ ศรีสำอางค์

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มนตรี พานิชยานุวัฒน์

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. สมศักดิ์ เจริญพูล

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ดนุสรณ์ กาญจนวงศ์