ธันวาคม 8, 2022

ศิษย์เก่า รปศ.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์  อุบาลี
ตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รหัสนักศึกษา 43  รุ่นที่ 1

“บรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นกันเอง
ของหลักสูตร รปศ.ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้
และแสดงออกอย่าง
กว้างขวาง”

นางสาวรัศนีย์  สาเพ็ชร
ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนทรัพยากรมนุษย์
สังกัด โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด มหาชน
รหัสนักศึกษา 44   รุ่นที่ 2

“ภูมิใจกับปริญญารัฐประศาสนศาตรบัณฑิต
จากสวนดุสิตเป็นอย่างยิ่ง
เพราะการเรียน รปศ.ที่สวนดุสิต
ไม่ได้แค่ได้ใบปริญญา แต่ดิฉันได้ทั้งความรู้
และทักษะทางสังคมซึ่งทำให้ดิฉันสามารถนำมาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาตนเอง
ในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
รวมไปถึงนำมาใช้พื้นฐานในการสร้างความก้าวหน้า
ในการประกอบอาชีพของตนตลอดมา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่ง
HR ในปัจจุบัน”

นายธนากร  คำภิมาบุตร
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ
สังกัด ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
รหัสนักศึกษา 51  รุ่นที่ 9

“สวนดุสิตไม่ได้สอนความรู้ในเฉพาะห้องเรียน
แต่สอนให้ผมใช้ชีวิตในสังคม และรับใช้สังคมได้อย่างภาคภูมิใจ