ธันวาคม 8, 2022

กรรมการบริหารหลักสูตร (รป.บ.)

ผศ.มนตรี  พานิชยานุวัฒน์
ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.เขมภัทท์ เย็นเปี่ยม
กรรมการ

ผศ.ดร.ดนุสรณ์  กาญจนวงศ์
กรรมการ

ผศ.ดร.เอกอนงค์  ศรีสำอางค์
กรรมการ

ผศ.ดร.สมศักดิ์  เจริญพูล
กรรมการ